Fundacja Europejska

1 maja 2004 roku Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. 23 stycznia 2019 roku z grupą Przyjaciół założyliśmy Fundację Europejską. W rocznicę 15-lecia Polski w UE. To trudny czas dla idei integracji. W Europie widać populizm i brak solidarności. My Polacy, dzięki Unii Europejskiej zrobiliśmy niewyobrażalny skok cywilizacyjny. W ciągu 15 lat osiągnęliśmy wysoką pozycję wśród państw Wspólnoty. Nic nie jest jednak dane raz na zawsze… O idee trzeba walczyć, zwolennicy Unii Europejskiej muszą się jednoczyć i wyrażać przywiązanie do wspólnych wartości. Dla nas wartości  Unii Europejskiej są ważne i będziemy je propagować.


Prezes i członkowie Rady Fundacji

Cele

Upowszechnianie wiedzy o Europie i kulturze europejskiej,  wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, inicjowanie działań na rzecz demokracji, inicjowanie współpracy obywateli i mieszkańców państw europejskich, w szczególności na rzecz tolerancji i współpracy, działalność na rzecz ochrony praw i swobód obywatelskich, równych praw kobiet i mniejszości, upowszechnianie wiedzy o prawach człowieka i obowiązkach obywatelskich, inicjowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju Polski i Europy, popularyzacja wiedzy na temat zmian klimatycznych.

STATUT

Wybór:

 1. Siedziba Fundacji mieści się w Szczecinie.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 3. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
 4. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego lub państwa trzeciego.
 5. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. 

Fundacja realizuje cele statutowe w szczególności poprzez:

 1. organizowanie debat, konferencji i sympozjów, wywiadów,
 2. organizowanie szkoleń,
 3. organizowanie wystaw,
 4. aktywny udział w debacie medialnej dotyczącej celów Fundacji,
 5. współpracę z organizacjami o podobnych celach statutowych,
 6. wydawanie książek, biuletynów, czasopism, prowadzenie portali internetowych,
 7. inicjowanie współpracy międzynarodowej rożnych społeczności,
 8. współpracę z uczelniami wyższymi.

Fundacja będzie prowadzić:

 1. Działalność gospodarczą
 2. Przedmiotem działalności Fundacji jest:
  1. 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;  47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
  2. 58.11.Z Wydawanie książek;  58.13.Z Wydawanie gazet; 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków; 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza; 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relation) i komunikacja; 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej;  74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;  82.19.Z Wysyłanie materiałów reklamowych; 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
 3. Rozmiar działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację winien służyć realizacji jej celów i nie może mieć charakteru sprzecznego z celami statutowymi Fundacji.
 4. Zyski z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację będą przeznaczane na działalność podstawową Fundacji bezpośrednio, bądź na zwiększenie jej majątku służącego takiej działalności.

Kompetencje Zarządu

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  1. realizacja zadań i celów Fundacji, uchwalanie, przedkładanie Radzie Fundacji i realizacja rocznych planów finansowych, przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji, podejmowanie decyzji we wszelkich innych sprawach, nie przekazanych do kompetencji innych organów.
 3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 4. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji.
 5. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.

Władze

Prezes Zarządu – Wojciech Hawryszuk

Szczecinianin z wyboru. Urodził się i dorastał na Mazowszu. Na studia wyjechał do Szczecina. Był działaczem studenckim, tworzył festiwal FAMA, Akademickie Radio Pomorze, Radio AS i Prywatną Telewizję Morze. Jest aktywnym dziennikarzem i animatorem kultury. Specjalista od turystyki. Był Radnym Rady Miasta Szczecina.

Aktualności

„15 lecie Polski w Unii Europejskiej”
Konferencja pod Patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza.

Termin: 13 maj 2019 godz. 17.00
Miejsce: Książnica Pomorska
Organizator: Fundacja Europejska
Patron medialny: monitorszczecinski.pl
Prowadzenie: Wojciech Hawryszuk

Goście:

Dr Arkadiusz Marchewka, poseł RP – „Korzyści dla Polski i Województwa Zachodniopomorskiego z przynależności do Unii Europejskiej”,

Dr hab. Bartłomiej H. Toszek, Uniwersytet Szczeciński – „Wyzwania dla Unii Europejskiej. Brexit i ruchy populistyczne w Europie”,

Dr hab. Angelo Rella, Uniwersytet Szczeciński, Konsul Honorowy Republiki Włoskiej – „Fundament i wartości Unii Europejskiej”,

Henryk Kołodziej, Konsul Honorowy Ukrainy – „Dlaczego Ukraina aspiruje do członkostwa w Unii Europejskiej?”

Program:

 • wypowiedzi lub prezentacja zaproszonych Gości, czas do 15 minut,
 • dyskusja moderowana przez prowadzącego,
 • pytania od uczestników spotkania.

Wspieraj nas

Przekaż darowiznę na działalność Fundacji Europejskiej, którą możesz odliczyć od podatku. Osoba fizyczna może przekazać nam kwotę równą 6% swojego dochodu przed opodatkowaniem, osoba prawna nawet 10%.

Numer konta: 4916 0014 6218 2463 9330 0000 01 Bank BNP

Fundacja Europejska
KRS 0000774078  
NIP 8513235310